RADOM, s.r.o. © 2000-2010

Licenční a záruční podmínky použití portálu RACAR

Licenční a záruční podmínky použití portálu RACAR společnosti RADOM, s.r.o. (dále podmínky / PODMÍNKY) platné od 23.1.2009.

Ustanovení a podmínky

PŘÍSTUPEM K PORTÁLU RACAR, VYHLEDÁVÁNÍM NA TOMTO PORTÁLU, JEHO PROHLÍŽENÍM ANEBO POUŽÍVÁNÍM POTVRZUJETE, ŽE JSTE SI PROČETLI TYTO LICENČNÍ A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY (dále PODMÍNKY), POROZUMĚLI JSTE JIM, A ŽE SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE JSOU TYTO PODMÍNKY PRO VÁS ZÁVAZNÉ A ŽE BUDETE DODRŽOVAT VŠECHNY PLATNÉ ZÁKONY A PŘEDPISY, VČETNĚ TĚCH VZTAHUJÍCÍCH SE NA EXPORT A REEXPORT. JESTLIŽE NESOUHLASÍTE S TĚMITO PODMÍNKAMI, PORTÁL RACAR NEPOUŽÍVEJTE. V PŘÍPADĚ, ŽE NEDODRŽÍTE TYTO PODMÍNKY, USTANOVENÍ A UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE PORTÁLU RACAR, BUDOU BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ AUTOMATICKY UKONČENA VŠECHNA PRÁVA, KTERÁ VÁM BYLA UDĚLENA.

RADOM, s.r.o. je oprávněna kdykoliv bez upozornění upravit tyto podmínky aktualizací tohoto zápisu. Při používání portálu RACAR se zavazujete dodržovat všechny podobné úpravy podmínek. Z tohoto důvodu byste měli pravidelně navštěvovat stránky portálu RACAR, kde budou uvedeny aktuálně platné podmínky, které jsou pro Vás závazné.

RACAR je online neveřejný informační portál (pro registrované uživatele), který zpřístupnila RADOM, s.r.o., sloužící k on-line monitorování polohy a stavu sledovaných objektů, tedy též k logisticko-bezpečnostním aplikacím. Portál RACAR neumožňuje uživatelům měnit jeho původní obsah, který poskytla RADOM, s.r.o. ("informační obsah RADOM, s.r.o."). Namísto toho je vítána zpětná vazba a připomínky ("zpětná vazba", která je spolu s informačním obsahem RADOM, s.r.o. označována jako "informace"). V této souvislosti Vás upozorňujeme, že RADOM, s.r.o. nemusí nutně kontrolovat zpětnou vazbu, která je uvedena v rámci portálu RACAR, a že tato zpětná vazba nemusí obsahovat úplné, přesné nebo spolehlivé informace.

RADOM, s.r.o. nepřebírá žádnou odpovědnost (výslovně tuto odpovědnost vylučuje) za aktualizaci portálu RACAR, pokud jde o aktualizaci informačního obsahu či o záruku přesnosti nebo úplnosti na něm uvedených informací. Kromě toho mohou informace zahrnovat software, textové anebo kód, související materiály, média anebo dokumentaci, které poskytla RADOM, s.r.o. nebo třetí strany. Informační obsah RADOM, s.r.o. je vlastnictvím RADOM, s.r.o., je chráněn autorským právem a jsou na něj udělovány Licence. Informace třetích stran jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

Rozhodnutí RADOM, s.r.o. povolit zveřejnění informací třetích stran neznamená, že RADOM, s.r.o. doporučuje nebo schvaluje určitý produkt, službu, společnost nebo technologii. RADOM, s.r.o. nezaručuje platnost informací, které zde budou kdykoliv uvedeny. Informace mohou obsahovat technické nepřesnosti nebo tiskové chyby a mohou být změněny, opraveny nebo aktualizovány bez předchozího upozornění.

Žádná formální kontrola RADOM, s.r.o. nezaručuje, že jakékoli nahlášené problémy mohou být vyřešeny s využitím portálu RACAR nebo jakýchkoliv informací. Z tohoto důvodu jsou veškeré informace poskytovány "JAK JSOU". V SOULADU S VEŠKERÝMI ZÁKONNÝMI ZÁRUKAMI, KTERÉ NELZE VYLOUČIT, NEPOSKYTUJE RADOM, s.r.o., JEJÍ VÝVOJÁŘI ANI DODAVATELÉ ŽÁDNÉ ZÁRUKY, PROHLÁŠENÍ, GARANCE ČI PODMÍNKY JAKÉHOKOLIV DRUHU, AŤ JIŽ VYJÁDŘENÉ, VYPLÝVAJÍCÍ Z OKOLNOSTÍ NEBO ZE ZÁKONA, VČETNĚ - A TO ZEJMÉNA - ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU, PRÁVNÍHO NÁROKU A NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN. ZEJMÉNA RADOM, s.r.o. NEZARUČUJE, ŽE PORTÁL RACAR NEBO TENTO WEBOVÝ SERVER BUDOU V PROVOZU BEZ PŘERUŠENÍ, ŽE BUDOU AKTUÁLNÍ, ZABEZPEČENÉ A NEBUDOU OBSAHOVAT CHYBY. Žádné informace uvedené v rámci portálu RACAR nepředstavují záruky ani nemají účinek poskytování záruk nebo prohlášení RADOM, s.r.o. (nebo jejích dodavatelů nebo poskytovatelů licence), ani nemění ustanovení a podmínky platné licenční smlouvy, kterou se řídí užívání softwaru RADOM, s.r.o..

Žádný z přispěvatelů, sponzorů, administrátorů nebo jiných dalších osob spojených jakýmkoliv způsobem s RADOM, s.r.o. nenese odpovědnost za výskyt nepřesných informací ani za Vaše užívání informací obsažených na webovém serveru nebo informací, na které webový server uvádí odkaz.

RADOM, s.r.o. NENESE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNOST VŮČI ŽÁDNÉ STRANĚ ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO JINÉ NÁSLEDNÉ ŠKODY JAKÉHOKOLIV TYPU SOUVISEJÍCÍ S UŽÍVÁNÍM PORTÁLU RACAR, WEBOVÉHO SERVERU NEBO INFORMACÍ, NEBO S UŽÍVÁNÍM JAKÝCHKOLIV WEBOVÝCH SERVERŮ PROPOJENÝCH HYPERTEXTOVÝMI ODKAZY, VČETNĚ - A TO ZEJMÉNA - UŠLÉHO ZISKU, PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI, ZTRÁTY PROGRAMŮ NEBO JINÝCH DAT VE VAŠEM SYSTÉMU PRO ZPRACOVÁNÍ DAT, NEBO JINAK, PŘESTOŽE BYLA NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD VÝSLOVNĚ UPOZORNĚNA. TOTO VYLOUČENÍ A ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI SE VZTAHUJE NA VŠECHNY DŮVODY ŽALOB, AŤ JIŽ PODÁVANÝCH NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, ZÁRUKY, ČI DŮVODY PRO TRESTNÍ OZNÁMENÍ NEBO NA ZÁKLADĚ JINÝCH PRÁVNÍCH TEORIÍ.

Všechny ochranné známky nebo loga prezentovaná na portálu RACAR jsou a zůstávají vlastnictvím RADOM, s.r.o.. Na tyto ochranné známky ani loga nejsou udělovány žádné licence. RACAR může obsahovat informace o vlastnických a autorských právech, jejichž podmínky musí být dodržovány. Když se pomocí odkazu připojíte k portálu RACAR, nesmí odkaz a stránky, které jsou tímto odkazem aktivovány:

Udělení Licence

RADOM, s.r.o. uděluje registrovanému uživateli nevýhradní, nepřenosnou, bez územního omezení a zpoplatněnou omezenou licenci (na základě smlouvy na základě, případně platného ceníku RADOM, s.r.o.) pro povolení přístupu na portál RACAR a k zobrazování jeho obsahu / informací, a to výhradně na počítači uživatele pro účely osobního užívání a pouze po předem provedené registraci uživatele, která je povinná. Licence umožňuje používat a zobrazovat informace poskytnuté portálem RACAR pro učely, které nebudou porušovat Používání portálu RACAR a pravidla chování, a to na dobu definovanou ve smlouvě mezi uživatelem a RADOM, s.r.o.

Licence pro povolení přístupu na portál RACAR a k zobrazování jeho obsahu je zpoplatněna dle platného ceníku společnosti RADOM, s.r.o. a každý uživatel portálu RACAR je povinnen ji uhradit na základě vystavené faktury do doby vypršení její splatnosti. V případě, že uživatel nezaplatí RADOM, s.r.o. si vyhrazuje právo pozastavit nebo přerušit licenci ihned po upozornění uživatele v případech, kde jí nebylo za poskytnutou licenci zaplaceno nebo v takových případech, kdy Zákazník nemá platnou registraci k využití portálu RACAR. V případě pozdní platby má RADOM, s.r.o. vyhrazeno právo účtovat uživateli úrok z prodlení dlužné částky za každý den prodlení. Tyto úroky budou narůstat denně. Pokud RADOM, s.r.o. odloží nebo přeruší Licenci pro nezaplacení, plná částka zůstává ve prospěch firmy RADOM, s.r.o..

RADOM, s.r.o. neuděluje žádná práva ani licence, vztahující se na autorská práva, patenty, ochranné známky nebo jiná práva související s duševním vlastnictvím, pakliže není pro informace výslovně stanoveno jinak. Všechna práva, která nejsou výslovně udělena na základě této smlouvy, jsou vyhrazena.

Podmínky této Licence trvají po celou dobu udělení Licence. Licence je udělována na dobu stanovenou dle smlouvy mezi uživatelem a RADOM, s.r.o.. Licence je po vypršení doby trvání automaticky prodloužena, na základě čehož zasílá společnost RADOM, s.r.o. daňový doklad uživateli. Automatické prodloužení Licence je možné 1 měsíc před vypršením licence odmítnout. Odmítnutí prodloužení licence uživatelem může být provedeno pouze na základě písemného oznámení doporučenou zásilkou na adresu společnosti RADOM, s.r.o..

Používání portálu RACAR a pravidla chování

Používání portálu RACAR a informací v něm obsažených je na vlastní riziko uživatele. Uživatel není oprávněn zrcadlit poskytnuté informace z portálu RACAR či jeho webového serveru na jiný webový server nebo na jakákoliv jiná média. Pokud uživatel používá informace z portálu RACAR nebo se na ně odvolává, nejsou tyto informace poskytovány jako "veřejné". Informace a data uvedená v rámci portálu RACAR se mohou kdykoliv změnit na základě výhradního uvážení RADOM, s.r.o. v závislosti na tržních příležitostech nebo na jiných faktorech a v žádném případě nepředstavují závazek budoucí dostupnosti produktu nebo informací. Veškerá prohlášení týkající se budoucího směru vývoje RADOM, s.r.o. nebo jejích budoucích záměrů se mohou bez upozornění měnit a představují pouze cíle a záměry.

Registrovaní uživatelé smí využívat portál RACAR ve shodě s nejlepším vědomím a svědomím a v souladu s platnými právními předpisy. Toto zahrnuje všechny aktivity spojené s vyhledáváním, získáváním informací a jejich ukládáním v rámci portálu RACAR.

Nejste oprávněni používat portál RACAR a v něm obsažených za účelem sdělování jakýchkoliv nezákonných nebo nevhodných informací nebo materiálů, včetně - a to zejména - jakýchkoliv informací vedoucí k zastrašování, pomluvám, pobuřujícím skutečnostem nebo znevažování či jiným formán poškozujícím jiné osoby, společnosti, instituce a organizace. RADOM, s.r.o. je oprávněna vyšetřit stížnosti nebo porušování těchto podmínek užívání a bez ohledu na jakékoliv jiné podmínky nebo zásady může podniknout veškeré kroky, které považuje za vhodné, včetně, a to zejména předání příslušných informací výkonným či obdobným správním orgánům. Kromě toho si RADOM, s.r.o. vyhrazuje právo uplatnit všechny opravné prostředky, které jsou dostupné pro případy porušení podmínek, a kdykoliv může zrušit přístup na portál RACAR.

Vyloučení důvěrných informací

Upozorňujeme na to, že veškeré informace poskytnuté v rámci portálu RACAR jsou považovány za důvěrné. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, bude s informacemi, které poskytnete RADOM, s.r.o. v rámci portálu RACAR a které umožňují identifikaci osob, nakládáno v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů. Pokud chcete získat informace ohledně strategie RADOM, s.r.o. pro nakládání s osobními údaji, kontaktujte Obchodní oddělení RADOM, s.r.o.. V případě, že budete mít na portál RACAR nějaké požadavky, použijeme informace, které nám poskytnete, pro splnění Vašeho požadavku. Abychom tak byli schopni učinit, jsme oprávněni sdělovat informace jiným stranám, například jiným útvarům RADOM, s.r.o., obchodním partnerům RADOM, s.r.o., finančním institucím, dopravním společnostem, poštovním úřadům nebo správním orgánům (například policie, celní úřady, soudy, apod.), které mohou být zapojeny do tohoto procesu.

Uživatel se zavazuje, že RADOM, s.r.o. a jejím příbuzným společnostem povolíte ukládání a používání Vašich kontaktních informací, včetně jmen, telefonních čísel a obchodních e-mailových adres, a to kdekoliv, kde RADOM, s.r.o. provádí svou obchodní činnost. Tyto informace budou zpracovány a použity v souvislosti s obchodním vztahem mezi Vámi a RADOM, s.r.o., což zahrnuje použití Vašich informací pro účely marketingu, výzkumu a pro další účely; tyto informace mohou být poskytnuty smluvním dodavatelům vystupujícím jménem RADOM, s.r.o., obchodním partnerům RADOM, s.r.o., kteří propagují, prodávají a podporují určité produkty a služby RADOM, s.r.o., a právním nástupcům RADOM, s.r.o. a jejím mateřským anebo dceřiným společnostem, a to pro účely tohoto obchodního vztahu. Souhlasíte s tím, že jsme oprávněni používat Vaše informace a zasílat Vám informace o produktech a službách RADOM, s.r.o. i jiných výrobců, a to včetně zasílání e-mailů.

Jurisdikce a zákonitost informací

Právní předpisy nebo soudy ve Vaší zemi nemusí poskytovat ochranu nebo povolovat stejné druhy projevů či šíření informací. RADOM, s.r.o. a portál RACAR nepodporují porušování žádných práv a RADOM, s.r.o. nenese odpovědnost za jakékoliv porušování takových zákonů, pokud byste uváděli odkaz na tuto doménu nebo užívali, reprodukovali nebo znovu publikovali informace zde uvedené. Tato smlouva se řídí právními předpisy a zákony státu Česká republika týkajícími se duševního vlastnictví, a to bez ohledu na konflikt právních zásad. Žádná ze smluvních stran není oprávněna podat žalobu na základě této smlouvy, pokud od doby, kdy vznikla příčina žaloby, uplynul více než rok. Každá ze smluvních stran se vzdává svých práv na proces před porotou v jakémkoliv souvisejícím soudním sporu.

Tvůrci a spolutvůrci portálu RACAR

Portál RACAR

Copyright © 2008-2010  RADOM, s.r.o.
Ing. David Moravec

Mapové podklady

Copyright ©  DPA s.r.o.
Copyright ©  Český úřad zeměměřický a katastrální
Copyright ©  OpenStreetMap project

Mapový server a komponenty mapového serveru

Copyright © 1996-2008  Regents of the University of Minnesota (MapServer, MapServer Copyright ) *)
Copyright © 2005-2008  MetaCarta, Inc. (Javascript API mapové rozhraní, OpenLayers Copyright) *)

Yui Library (Yahoo!)

Copyright © 2009  Yahoo! Inc. (Yui Library, Yui Copyright ) *)

*) uvedené části / komponenty využívané portálem RACAR nejsou zahrnuty v poplatcích za poskytnutou licenci pro přístup do portálu RACAR - uživatelům jsou poskytovány bezplatně